ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Τα ατυχήματα ποτέ δεν μπορούν να προβλευθούν και να μην ξαναγίνουν, που είναι και ευχή όλων μας. Όμως δια μέσου της γνώσης μπορούν να μειωθούν σημαντικά.

Η εργασία του ηλεκτροσυγκολλητή είναι μια εργασία η οποία περιλαμβάνει αρκετούς κινδύνους τόσο για την ζωή του όσο και για την σωματική ακεραιότητά του. Ειδικότερα όταν οι εργασίες γίνονται σε περιορισμένους χώρους, τότε ο βαθμός επικινδυνότητας αυξάνεται κατακόρυφα.

Σύμφωνα με τις Αμερικανικές προδιαγραφές ασφαλούς εργασίας, AWS (American Welding Society) περιορισμένοι χώροι καλούνται οι χώροι που 

Α) Διαθέτουν είσοδο ή έξοδο 

Β) Έχουν κακό αερισμό, έλλειψη ασφαλούς αναπνοής και υπάρχει κίνδυνος πιθανής συσσώρευσης επικινδύνων αερίων ουσιών ή καπναερίων. 

Με την έννοια εργασία σε περιορισμένο χώρο, ὥς παράδειγμα μπορούν να αναφερθούν εργασίες σε πλοία, δεξαμενές, εργοστάσια, εργαστήρια, υπόνομοι, φρεάτια, σωληνώσεις, σιλό, αγωγοί εξαερισμού και πολλά άλλα.

Ακόμη και ανοικτός χώρος που διαθέτει είσοδο έξοδο θεωρείται περιορισμένος χώρος και δυστυχώς έχουμε νωπό το παράδειγμα από την μεγάλη καλοκαιρινή φωτιάς στο Μάτι της Αττικής, όπου καήκανε πολλοί άνθρωποι μέσα σε χωράφι επειδή δεν βρίσκανε ή δεν μπορούσαν να φθάσουν στην έξοδο της περίφραξης.


Περιορισμένοι χώροι κλειστοί
Συχνά υπάρχει, και κακώς, η ταύτιση της έννοιας «περιορισμένος χώρος» με την έννοια «μικρός χώρος». Ακόμη και ένα μεγάλο εργοστάσιο θεωρείται κλειστός χώρος εφ ὅσον εγγυμονεί κινδύνους για την υγεία των συγκολλητών αλλά και των άλλων εργαζομένων, εξ αιτίας της εν δυνάμει συσσώρευσης καπναερίων και του περιορισμού της ελεύθερης κίνησης του προσωπικού.

Κάποιοι από τοῦς τυπικοῦς κινδύνους στον χώρο εργασίας προέρχονται από τις εκρήξεις, την φωτιά, την ασφυξία, τα τοξικά αέρια, την ηλεκτροπληξία. 

Ο κάθε κίνδυνος είναι ξεχωριστό κεφάλαιο και για τους οποίους θα γίνει διαχρονική αναφορά.


Μέτρα πρόληψης ατυχήματος σε κλειστούς χώρους 

Α) Να ανοιχτούν όλα τα προσφερόμενα ανοίγματα και να διασφαλισθεί ότι δεν θα κλείσουν από μόνα τους ή τυχαία από άλλους.

Β) Να τεθούν εκτός λειτουργίας όλα τα υπάρχοντα συστήματα που δεν χρειάζονται για την εκτέλεση της εργασίας συγκόλλησης 

Γ) Να απομακρυνθούν όλα τα εύφλεκτα υλικά

Δ) Να ελέγχεται τακτικά η καλή λειτουργία των συστημάτων εξαερισμού , και να μην επιτρέπεται η συσσώρευση επικινδύνων ποσοτήτων καπναερίων και αναθυμιάσεων

Ε) Να ληφθούν μέτρα ώστε να είναι δυνατή η διακοπή λειτουργίας όλου του εξοπλισμού εργασίας από το εξωτερικό μέρος του κλειστού χώρου

ΣΤ) Να γίνει δοκιμή εγκατάλειψη ανάγκης από τον χώρο

Ζ) Να μην επιτρέπεται η παρουσία στον χώρο άλλων ατόμων όταν δεν είναι απαραίτητη

Η) Να μην εισέρχεται μεμονωμένο άτομο σε κλειστούς χώρους χωρίς την συνοδεία δευτέρου ατόμου. 

Θ) Ο συνοδός πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένος, σε ασφαλή θέση και να βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητά για άμεση επέμβαση σε περίπτωση κινδύνου

Ι) Κάθε επικίνδυνη κατάσταση που αντιμετώπισε ο συγκολλητής στον χώρο, θα πρέπει να αναφέρεται στους προϊσταμένους του ώστε να προβλευθεί ένα μελλοντικό ατύχημα

 

Άρθρο από τον Ιωάννη Ωραιόπουλο