ΕΣΔΑ (Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων) 2020 -2030

ΕΣΔΑ (Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων) 2020 -2030

Την Πέμπτη 6 Αυγούστου το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) για την χρονική περίοδο 2020 – 2030 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση,η οποία και θα ολοκληρωθεί στις 21 Αυγούστου. Στο φιλόδοξο αυτό πλάνο δράσης επιχειρείται να βελτιωθούν οι επιδόσεις της χώρας μας που σήμερα βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ. Ο οδικός αυτός χάρτης (729 σελίδες), που αποτελεί τον στρατηγικό και πολιτικό σχεδιασμό τη χώρας για τη διαχείριση των αποβλήτων της, θέτει ως κύριο στόχο την μείωση της υγειονομικής ταφής των αστικών στερεών αποβλήτων (που είναι η κατώτερη βαθμίδα διαχείρισης στην πυραμίδα ιεράρχησης των αποβλήτων) σε ποσοστό μικρότερο του 10% το έτος 2030.

Ο οδικός αυτός χάρτης περιλαμβάνει  την ψήφιση των ακόλουθων κοινοτικών οδηγιών:

 1. Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα
 2. Οδηγία (ΕΕ) 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασία
 3. Οδηγία (ΕΕ) 2018/850 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων
 4. Οδηγία (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 5. Οδηγία (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον

Θετικά κρίνονται για την Ελληνική βιομηχανία  τα ακόλουθα μέτρα που ανακοινώθηκαν:

 1. Ανάπτυξη νέων, και την ενίσχυση υφιστάμενων δικτύων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων
 2. Ενίσχυση και αναβάθμιση των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ).
 3. Προώθηση της χωριστής συλλογής και ανάκτησης των πλαστικών γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης με έμφαση στα πλαστικά θερμοκηπίων και στις συσκευασίες φυτοπροστατευτικών και ειδικά των πλαστικών συσκευασίας που έρχονται σε επαφή με αυτά
 4. Θέσπιση ενός πλέγματος κατάλληλων οικονομικών εργαλείων για την εκτροπή από την ταφή και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, μέσω της εισαγωγής του τέλους ταφής, με πρόβλεψη για σταδιακή αυξηση του, και εφαρμογή προγραμμάτων “Πληρώνω όσο Πετάω” (ΠΟΠ/PAYT).
 5. Ένταση των προσπαθειών για ξεχωριστή συλλογή 4 ρευμάτων στην ανακύκλωση, καθώς και προτεραιότητα στη δημιουργία δικτύου ενίσχυσης της συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών
 6. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ), τόσο για τα υφιστάμενα όσο και για τα νέα ειδικά ρεύματα, με στόχο τη μέγιστη δυνατή πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων αλλά και τη μεγιστοποίηση των ποσοστών επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης, με ταυτόχρονη ενίσχυση της διαλογής στην πηγή για όλα τα ρεύματα αλλά και της δημιουργίας βιώσιμων αγορών για τα δευτερογενή υλικά.
 7. Αντιμετώπιση του φαινομένου της εισφοροδιαφυγής, εντατικοποίηση ελέγχων και επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων στους παραβάτες παραγωγούς ή/και διαχειριστές
 8. Δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων και βιοαποβλήτων (ΜΕΑ, ΜΕΒΑ)
 9. Προώθηση της «βιομηχανικής συμβίωσης» με ενδυνάμωση της συνέργειας μεταξύ βιομηχανιών για ανταλλαγή ή / και συνεπεξεργασία αποβλήτων με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησής τους και τη μείωση των εξαγωγών τους

Το πλήρες κείμενο του επικαιροποιημένου ΕΣΔΑ καθώς και ο διαδικτυακός σύνδεσμος της δημόσιας διαβούλευσης παρατίθενται ακολούθως:

https://www.opengov.gr/minenv/?p=11116

https://www.opengov.gr/minenv/wp-content/uploads/downloads/2020/08/%CE%95%CE%A3%CE%94%CE%91-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97-6-8-2020.pdf

https://www.ypeka.gr/Portals/0/Files/ypourgeio/Grafeio%20Typou/20200806_Parousiash_ESDA.pdf

 

Από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ)