Τι είναι το πρόγραμμα της Ε.Ε “Ορίζοντας 2020”;

Τι είναι το πρόγραμμα της Ε.Ε “Ορίζοντας 2020”;

Το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ που έγινε ποτέ. Σχεδόν 77 δισεκατομμύρια ευρώ διατίθενται για επτά χρόνια (2014-2020) – πέραν της ιδιωτικής και εθνικής δημόσιας επένδυσης που θα προσελκύσουν αυτά τα χρήματα. 

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» είναι το χρηματοδοτικό μέσο που υλοποιεί την Ένωση Καινοτομίας, μια εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020 » που αποσκοπεί στην εξασφάλιση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Θεωρείται ως μέσο για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Το πρόγραμμα Horizon 2020 έχει την πολιτική υποστήριξη των ηγετών της Ευρώπης και των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συμφώνησαν ότι η έρευνα αποτελεί μια επένδυση στο μέλλον μας και έτσι βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδίου της ΕΕ για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και απασχόληση.

Συνδυάζοντας την έρευνα και την καινοτομία, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» συμβάλλει στην επίτευξη αυτού του στόχου με έμφαση στην άριστη επιστήμη, την ηγεσία της βιομηχανίας και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα παράγει επιστήμη παγκόσμιας κλάσης, θα απομακρύνει τους φραγμούς στην καινοτομία και θα διευκολύνει τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα να συνεργαστούν για την υλοποίηση της καινοτομίας.

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» είναι ανοικτό σε όλους, με μια απλή δομή που μειώνει την γραφειοκρατία και το χρόνο έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να επικεντρωθούν σε αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό. Αυτή η προσέγγιση διασφαλίζει ότι τα νέα έργα αναπτύσσονται γρήγορα – και επιτυγχάνουν ταχύτερα αποτελέσματα.

Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία θα συμπληρωθεί με περαιτέρω μέτρα για την ολοκλήρωση και περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας . Τα μέτρα αυτά θα αποσκοπούν στην άρση των φραγμών για τη δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς για τη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία.

Υλικό παρουσίασης στα Ελληνικά

Πηγή : https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/what-horizon-2020