Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής υλικών συσκευασίας σε κατηγορίες επικινδυνότητας – Συχνότητα επισήμων ελέγχων

Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής υλικών συσκευασίας σε κατηγορίες επικινδυνότητας – Συχνότητα επισήμων ελέγχων

Στις 9 Οκτωβρίου 2020 δημοσιεύτηκε η νέα υπουργική απόφαση 1408/274009/2020 (ΦΕΚ Β’ 4463/09-10-2020) που αφορά την “Κατάταξη επιχειρήσεων τροφίμων σε κατηγορίες επικινδυνότητας – Συχνότητα επισήμων ελέγχων” που περιλαμβάνει και τις εταιρείες παραγωγής υλικών σε επαφή με τα τρόφιμα. 

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η μεθοδολογία κατάταξης των επιχειρήσεων τροφίμων σε κατηγορίες επικινδυνότητας με βάση την αξιολόγηση κινδύνου, ώστε ο επίσημος έλεγχος των επιχειρήσεων τροφίμων και επιχειρήσεων υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα να διενεργείται με την προσήκουσα συχνότητα και να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας περί τροφίμων.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση https://www.taxheaven.gr/attachment/7317, για την παραγωγή υλικών συσκευασίας καταγράφεται η ακόλουθη ταξινόμηση:

 • Πλαστικά ΥΑΕΤ Μ – Ενδεχόμενη μετανάστευση χημικών ουσιών
 • Εκτυπωτικές μελάνες Χ
 • Χαρτί και χαρτόνι Χ – Ανακυκλωμένο χαρτί Μ
 • Κεραμικά Μ – Βαρέα μέταλλα (Pb, Cd, Ni, Cr, κ.α.)
 • Μέταλλα και κράματα Χ
 • Γυαλί Χ – Αδρανές υλικό
 • όπου

Χ: χαμηλή επικινδυνότητα

Μ: Μεσαία επικινδυνότητα

Υ: Υψηλή επικινδυνότητα

Η Αξιολόγηση κινδύνου αφορά όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων και επιχειρήσεων υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), στα στάδια της παραγωγής, της μεταποίησης και της διανομής των τροφίμων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2, της υπ’ αρ. 15523/30.8.2006 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,https://www.meatnews.gr/wp-content/uploads/2017/05/FEK-1763_22-5-2017_TROPOPOIHSH_15523_30-8-2006.pdf

https://www.e-nomothesia.gr/kat-agoranomikes-diatakseis/koine-upourgike-apophase-15523-2006.html

 Για την εφαρμογή της παρούσας Αρμόδιες Αρχές ορίζονται οι Αρχές στις οποίες έχει ανατεθεί, αρμοδιότητα διενέργειας επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων, από τον ΕΦΕΤ.

Κριτήρια για την κατάταξη των επιχειρήσεων τροφίμων σε κατηγορίες επικινδυνότητας

1. Η αποτελεσματικότητα των επίσημων ελέγχων σχετίζεται με τον περιορισμό υφιστάμενων ή δυνητικών κινδύνων ως προς την ασφάλεια και την προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή. Η αξιοποίηση της κατηγοριοποίησης των επιχειρήσεων τροφίμων βάσει του επιπέδου του κινδύνου αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην οργάνωση των ελέγχων για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, καθιστά πιο ουσιαστική τη στόχευση των ελέγχων και την ορθολογική κατανομή των πόρων.

2. Η κατάταξη των επιχειρήσεων τροφίμων, σε κατηγορίες επικινδυνότητας γίνεται με τα εξής ακόλουθα, κατά περίπτωση κριτήρια:
α) Την εγγενή επικινδυνότητα της επιχείρησης, η οποία συνδέεται με σταθερά χαρακτηριστικά που συνήθως δεν αλλάζουν και επιτρέπουν την κατάταξή της σε κατηγορία κινδύνου η οποία προσδιορίζεται από:
αα) Το προφίλ επικινδυνότητας της επιχείρησης, που καθορίζεται ανά τομέα επιχείρησης στο Παράρτημα το οποίο αφενός προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, αφετέρου κατατάσσει τις επιχειρήσεις σε επίπεδο κατάταξης υψηλής (Υ), μεσαίας (Μ) ή χαμηλής (Χ), επικινδυνότητας βάσει:
ααα) Του είδους των τροφίμων που παράγονται ή διαχειρίζονται σε συνάρτηση με ενδογενή χαρακτηριστικά που τα επηρεάζουν και συνδέονται με βιολογικούς, χημικούς ή φυσικούς κινδύνους, την προοριζόμενη χρήση τους και τις ειδικές κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών στις οποίες απευθύνονται.
ααβ) Του τύπου δραστηριότητας της επιχείρησης, στα διάφορα στάδια της τροφικής αλυσίδας, σε συνδυασμό με παράγοντες επικινδυνότητας που σχετίζονται με την παραγωγή, επεξεργασία, διανομή και διάθεση τροφίμων.
ααγ) Των διαδικασιών επεξεργασίας, χειρισμού των τροφίμων όπου η χρήση προϊόντων, διεργασιών, υλικών ή ουσιών, ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την θρεπτικότητα των τροφίμων.
αβ) Το μέγεθος της επιχείρησης, που καθορίζεται από τον αριθμό εργαζομένων σε αυτήν.
β) Την δυναμική επικινδυνότητα της επιχείρησης, η οποία διαφοροποιείται βάσει των αποτελεσμάτων ανάλογα με τα αποτελέσματα των ελέγχων, καθορίζεται από το επίπεδο συμμόρφωσης της επιχείρησης ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας και η οποία προσδιορίζεται από:
βα) Το υφιστάμενο επίπεδο συμμόρφωσης στη βάση των δεδομένων του τελευταίου τακτικού ελέγχου σύμφωνα με την κλίμακα διαβάθμισης των εντύπων ελέγχου.
ββ) Την αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα των ίδιων συστημάτων διαχείρισης κινδύνων, συνυπολογίζοντας κατά περίπτωση την εφαρμογή ιδιωτικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
βγ) Το ιστορικό συμμόρφωσης της επιχείρησης, στις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, το οποίο προκύπτει από τη συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων των προηγούμενων τριών τακτικών ελέγχων. Ειδικότερα συνεκτιμώνται η λήψη διοικητικών μέτρων συμμόρφωσης, οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί, η συμμόρφωση της επιχείρησης στις συστάσεις που έχουν εκδοθεί και το επίπεδο συνεργασίας των επιχειρήσεων με τις αρμόδιες ελέγχου.
βδ) Την υπαιτιότητα της επιχείρησης σε διατροφικά περιστατικά ή εμπλοκή της σε σοβαρά περιστατικά εκούσιας παραπλάνησης καταναλωτών, ιδίως ως προς τη φύση, την ταυτότητα, τις ιδιότητες, τη σύνθεση, την ποσότητα, τη διατηρησιμότητα, τη χώρα καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης, τη μέθοδο παρασκευής ή παραγωγής των τροφίμων.


Σύστημα βαθμολόγησης

1. Εφαρμόζεται σύστημα βαθμολόγησης με παραμετροποίηση όλων των κριτηρίων επικινδυνότητας σε συνδυασμό με συντελεστές βαρύτητας για να εξαχθεί κατά περίπτωση η συνολική βαθμολογία που θα καθορίσει την ενδεδειγμένη συχνότητα ελέγχων.

2. Όλα τα κριτήρια συμμετέχουν με διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση της συνολικής βαθμολόγησης.
Ήτοι:
α) Το προφίλ επικινδυνότητας, σύμφωνα με την κατάταξη του στον πίνακα του παραρτήματος, με συντελεστή βαρύτητας 30%.
β) Το μέγεθος της επιχείρησης, με συντελεστή βαρύτητας 10%.
γ) Η συμμόρφωση με βάση τον τελευταίο έλεγχο, με συντελεστή βαρύτητας 20%.
δ) Η εκτίμηση της αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας των ίδιων ελέγχων, κατά τον τελευταίο έλεγχο με συντελεστή βαρύτητας 10%.
ε) Το ιστορικό της επιχείρησης, με συντελεστή βαρύτητας 20%.
στ) Η υπαιτιότητα εμπλοκής σε σοβαρά περιστατικά, με συντελεστή βαρύτητας 10%.

3. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων κατάταξης του άρθρου 2, αναλύεται ως εξής:

Α. Εγγενείς δείκτες

Α1. Προφίλ επικινδυνότητας σύμφωνα, βαθμολογείται ως εξής:

Προφίλ επικινδυνότητας Μονάδες Συντελεστής βαρύτητας Βαθμός
Υψηλής επικινδυνότητας 30 30% 9
Μέσης επικινδυνότητας 20 6
Χαμηλής επικινδυνότητας 10 3

Α2. Μέγεθος της επιχείρησης, βαθμολογείται ως εξής:

Μέγεθος επιχείρησης Αριθμός Εργαζομένων Μονάδες Συντελεστής βαρύτητας Βαθμός
Μεγάλη Πάνω από 251 30 10% 3
Μεσαία 51-250 20 2
Μικρή 10-50 10 1
Πολύ Μικρή Κάτω από 10 0 0

Β. Δείκτες συμμόρφωσης

Β1. Συμμόρφωση της επιχείρησης κατά τον τελευταίο έλεγχο, βαθμολογείται ως εξής:

Αποτέλεσμα τελευταίου ελέγχου Μονάδες Συντελεστής βαρύτητας Βαθμός
Χαμηλή συμμόρφωση 30 20% 6
Μεσαία συμμόρφωση 20 4
Υψηλή συμμόρφωση 10 2

Β2. Εκτίμηση της αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας των ίδιων ελέγχων, κατά τον τελευταίο έλεγχο, βαθμολογείται ως εξής.

Εκτίμηση συμμόρφωσης Μονάδες Συντελεστής βαρύτητας Βαθμός
Χαμηλή συμμόρφωση 30 10% 3
Μεσαία συμμόρφωση 20 2
Υψηλή συμμόρφωση 10 1

Β3. Ιστορικό της συμμόρφωσης της επιχείρησης, ως προς την επιβολή διοικητικών μέτρων, κυρώσεων και την ικανοποίηση συστάσεων, όπως προκύπτει από τη συμμόρφωση των τελευταίων τριών ελέγχων, βαθμολογείται ως εξής:

Ιστορικό συμμόρφωσης Μονάδες Συντελεστής βαρύτητας Βαθμός
Αναστολή λειτουργίας / Ποινικές κυρώσεις ή Καμία συμμόρφωση 30 20% 6
Διοικητικά πρόστιμα ή Μερική συμμόρφωση 20 4
Συστάσεις ή Υψηλή συμμόρφωση (κατά το πλείστον) 10 2
Πλήρης συμμόρφωση 0 0

Β4. Υπαιτιότητα της επιχείρησης σε διατροφικά περιστατικά ή εμπλοκή της σε σοβαρά περιστατικά εκούσιων δόλιων ή παραπλανητικών πρακτικών, ιδίως ως προς τη φύση, την ταυτότητα, τις ιδιότητες, τη σύνθεση, την ποσότητα, τη διατηρησιμότητα, τη χώρα καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης, τη μέθοδο παρασκευής ή παραγωγής των τροφίμων, βαθμολογείται ως εξής:

Επιχείρηση υπαίτια για διατροφικά περιστατικά / εκούσια παραπλάνηση Μονάδες Συντελεστής βαρύτητας Βαθμός
ΝΑΙ 30 10% 3
ΟΧΙ 0 0


Συχνότητα επισήμων ελέγχων

1. Η συχνότητα των επισήμων ελέγχων των επιχειρήσεων  βασίζεται στην κατάταξή τους σε κατηγορίες επικινδυνότητας, όπως αυτό προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών, ως εξής:

Κατάταξη Βαθμοί Συχνότητα κάθε:
ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 21-30 6-18 μήνες
ΜΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 13-20 12-24 μήνες
ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 6-12 18-36 μήνες
 1. Η κατηγορία επικινδυνότητας και η συνακόλουθη συχνότητα υπολογίζεται μετά από κάθε επίσημο έλεγχο στο βαθμό που μπορεί να επιφέρει μεταβολή της ενδεικνυόμενης συχνότητας και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τις ενέργειες των αρχών και την ενημέρωση των επιχειρήσεων.3. Η ως άνω συχνότητα δεν αφορά σε ελέγχους που διενεργούνται ανεξάρτητα από το επίπεδο επικινδυνότητας και υπαγορεύονται από τις ανάγκες πιστοποίησης ή βεβαίωσης.

  4. Η συχνότητα των ελέγχων δύναται να μεταβληθεί, σε ειδικές περιστάσεις αλλαγών στις πληροφορίες κινδύνου και κριθεί από τις αρμόδιες αρχές ότι απαιτούνται έκτακτοι έλεγχοι, οι οποίοι δεν είχαν προγραμματιστεί κατά τον αρχικό σχεδιασμό.

  5. Οι επιχειρήσεις τροφίμων που διαθέτουν πιστοποίηση τρίτου φορέα, μπορούν να αιτηθούν μείωση της συχνότητας των ελέγχων. Οι αρχές εκτιμούν τις πληροφορίες για τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν διεξάγει οι φορείς πιστοποίησης και εφόσον καλύπτουν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί τροφίμων και άλλα κριτήρια, δύνανται να μειώσουν την τυπική συχνότητα ελέγχων.

 

Δελτίο τύπου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ)