New calculation rules 2019/665

New calculation rules 2019/665

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση  2019/665 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,τροποποιείται η απόφαση 2005/720 για τον καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας.

Με την παρούσα απόφαση,καθορίζονται οι μορφότυποι για την υποβολή στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας 94/62/ΕΚ, καθώς και οι κανόνες για τον υπολογισμό, την επαλήθευση και την υποβολή των στοιχείων σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία.  

Για τον υπολογισμό και την επαλήθευση της επίτευξης των στόχων ανακύκλωσης που, οι σύνθετες συσκευασίες και άλλες συσκευασίες που αποτελούνται από περισσότερα από ένα υλικά υπολογίζονται και δηλώνονται ανά υλικό που περιέχεται στη συσκευασία. Τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από την απαίτηση αυτή, αν ένα δεδομένο υλικό συνιστά ασήμαντο μέρος της μονάδας συσκευασίας και σε καμία περίπτωση ποσοστό μεγαλύτερο του 5% της συνολικής μάζας της μονάδας συσκευασίας.

Tο βάρος των ανακτηθέντων ή ανακυκλωμένων απορριμμάτων συσκευασίας χρησιμοποιείται ως εισροή απορριμμάτων συσκευασίας που υποβάλλονται σε αποτελεσματική εργασία ανάκτησης ή ανακύκλωσης. Αν η εκροή εγκατάστασης διαλογής αποστέλλεται για να υποβληθεί σε αποτελεσματικές εργασίες ανακύκλωσης ή ανάκτησης χωρίς σημαντικές απώλειες, είναι αποδεκτό να θεωρηθεί πως η εκροή αντιστοιχεί στο βάρος των ανακτηθέντων ή ανακυκλωμένων απορριμμάτων συσκευασίας.

Tα απορρίμματα συσκευασίας που εξάγονται από την Ένωση,προσμετρούνται ως ανακτηθέντα ή ανακυκλωμένα μόνον εφόσον υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία ότι η ανάκτηση και/ή η ανακύκλωση πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες γενικά ισοδύναμες με εκείνες που προβλέπονται από τη σχετική ενωσιακή Νομοθεσία.

Τα απορρίμματα συσκευασίας που παράγονται σε άλλο κράτος μέλος ή εκτός Ένωσης, τα οποία αποστέλλονται για ανάκτηση ή ανακύκλωση σε κάποιο κράτος μέλος δεν προσμετρούνται ως ανακτηθέντα ή ανακυκλωμένα στο κράτος μέλος στο οποίο αυτά αποστέλλονται.

Από το βάρος των ανακτηθέντων ή ανακυκλωμένων απορριμμάτων συσκευασίας αποκλείονται, όσο αυτό είναι πρακτικά δυνατόν, υλικά που δεν προέρχονται από συσκευασίες και που έχουν συλλεχθεί μαζί με απορρίμματα συσκευασίας.

Για περισσότερα ΕΔΩ και ΕΔΩ

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ)