Νομοσχέδιο για την Διαχείριση των Συσκευασιών

Νομοσχέδιο για την Διαχείριση των Συσκευασιών

Στις 20 Ιουλίου ψηφίστηκε στη Βουλή το νέο ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων,το οποίο ενσωματώνει τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2018/851 και 2018/852 στο εθνικό δίκαιο,τροποποιώντας τις Οδηγίες 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών.

Στο Νομοσχέδιο (που περιλαμβάνει 173 άρθρα σε 176 σελίδες),τροποποιήθηκαν επίσης ορισμένα άρθρα του Ν 4736 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και αναπτύχθηκε ένα σύστημα bonusmalus για τη διαβάθμιση των εισφορών των πλαστικών συσκευασιών. Ως πλαστικές συσκευασίες μιας χρήσης θεωρούνται όσες κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από πλαστική ύλη κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4736/2020. Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι η εισφορά μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τις πλαστικές συσκευασίες που περιέχουν τουλάχιστον εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) ανακυκλωμένο υλικό (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15343),με την εξαίρεση των πλαστικών σακουλών για τις οποίες το ποσοστό αυτό ορίζεται σε τριάντα τοις εκατό (30%). Στον ίδιο Οδηγό αναφέρεται ότι η  βασική εισφορά προσαυξάνεται κατ’ ελάχιστον κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για τις έγχρωμες φιάλες «PET».

 

Η λεπτομερής ανάλυση των σημαντικών αλλαγών για τον κλάδο της Συσκευασίας, πραγματοποιείται στην κλειστή Επιτροπή του ΣΥΒΙΠΥΣ για την αειφόρο ανάπτυξη.

 

Το τελικό κείμενο του σ/ν είναι διαθέσιμο στην Γραμματεία του Συνδέσμου μας

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ)