ΠΡΟΣΤΙΜΟ 2.500€ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 2.500€ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

Από τον Γιάννη Ωραιόπουλο

Μεγάλο χρηματικό πρόστιμο, 2.500€, επεβλήθη σε μηχανουργείο επειδή στο προσωπικό του δεν υπήρχε διπλωματούχος ηλεκτροσυγκολλητής.

Είναι γεγονός ότι οι συγκολλήσεις πρέπει να γίνονται από ανθρώπους με κατάλληλη γνώση και εμπειρία γιατί κρύβουν πολλά μυστικά και κινδύνους. Επίσης θα πρέπει να εφαρμόζονται και οι νόμοι που στην συγκεκριμένη περίπτωση επιβάλουν οι συγκολλλήσεις να γίνονται από ανθρώπους που κατέχουν το αντίστοιχο δίπλωμα. Όμως στην συγκεκριμένη περίπτωση όπου οι συγκολλλήσεις δεν αποτελούν την κύρια δραστηριότητα όπως σε άλλες επιχειρήσεις η εφαρμογή του νόμου προκαλεί κάποια απορία.

Ένα από τα ἀρθρα του νόμου αναφέρει

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 200 17 Οκτωβρίου 2012

 

Άρθρο 19 Ποιοτική στάθμη εκτελούμενων εργασιών και υποχρεώσεις παρόχων

  1. Οι διενεργούντες συγκολλήσεις σε εγκαταστάσεις: (α) ναυπήγησης και επισκευής πλοίων, (β) κατασκευής και επισκευής λεβήτων, δεξαμενών, σωλήνων και λοιπών εξοπλισμών υπό πίεση, (γ) κατασκευής μεταλλικών κτηρίων και λοιπών έργων πολιτικού μηχανικού, πρέπει να διαθέτουν την προβλεπόμενη από το παρόν διάταγμα άδεια οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ Τάξεως και να εκτελούν τις συγκολλήσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Δηλαδή σύμφωνα με τον νόμο  όσοι εργάζονται στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη ή στην κατασκευή μεταλλικών κτιρίων θα πρέπει να είναι ηλεκτροσυγκολλητές Α τάξης.

 

Και εδώ συμβαίνει ένα άλλο παράλογο ότι η Ελλάδα από το 2014 που εφαρμόζει τις διεθνείς προδιαγραφές ISO1090 και ISO 3834 για την κατασκευή δομικών κατασκευών.Βάσει αυτών μπορεί ο οποιοσδήποτε συγκολλητής να συμμετέχει, αρκεί να δώσει ένα δείγμα συγκόλλησης χωρίς σφάλμα και ας μην κατέχει ούτε δίπλωμα ούτε τις στοιχειώδεις γνώσεις έστω να διαβάζει ένα ηλεκτρόδιο. Δεν θα έπρεπε στους φακέλους πιστοποίησης να υπάρχουν υποχρεωτικά και τα τυπικά προσόντα του ηλεκτροσυγκολλητή; Δεν θα έπρεπε και εδώ να εφαρμόζεται ο νόμος συστηματικά;