Σήμανση προϊόντων μιας χρήσης

Σήμανση προϊόντων μιας χρήσης

Στις 17 Δεκεμβρίου 2020 δημοσιεύτηκε ο Ευρωπαϊκός εκτελεστικός κανονισμός 2151, που προδιαγράφει τους κανόνες σχετικά με εναρμονισμένες προδιαγραφές σήμανσης για τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Δ του παραρτήματος της οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του, ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος και αφορά τα ακόλουθα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης που απαριθμούνται στο Μέρος Δ΄ του Παραρτήματος I του Ελληνικού νόμου 4736, που δημοσιεύτηκε στις 2 Οκτωβρίου 2020:

1) Σερβιέτες υγιεινής, ταμπόν και εφαρμογείς ταμπόν.

2) Υγρά μαντηλάκια, δηλαδή προδιαβρεγμένα μαντηλάκια προσωπικής υγιεινής και οικιακής χρήσης.

3) Προϊόντα καπνού με φίλτρο και φίλτρα που κυκλοφορούν στο εμπόριο για χρήση σε συνδυασμό με προϊόντα καπνού.

4) Κυπελάκια για ποτά.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Ελληνικής Νομοθεσίας:

Από τις 3 Ιουλίου 2021 όλα τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης που απαριθμούνται στο Μέρος Δ΄ του Παραρτήματος I,τα οποία διατίθενται στην αγορά, φέρουν υποχρεωτικά εμφανή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση επί της συσκευασίας τους ή επί του ίδιου του προϊόντος, που ενημερώνει τους καταναλωτές για τα ακόλουθα:

α) τις κατάλληλες επιλογές διαχείρισης του προϊόντος ως αποβλήτου ή τους τρόπους διάθεσης αποβλήτων που πρέπει να αποφεύγονται για το συγκεκριμένο προϊόν σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων,

και

β) την παρουσία πλαστικών υλών στο προϊόν και τις επακόλουθες αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες της απόρριψής τους στο περιβάλλον ή άλλου ακατάλληλου τρόπου απόρριψης των προϊόντων στο περιβάλλον ως αποβλήτων.

Σχετικά: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/2151 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ)